Конфиденциалност и политика за защита на личните данни:
1. Принципи и видове на обработваните лични данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламент”). При обработването на лични данни „Алмус Фарма“ ЕООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки. Освен това „Алмус Фарма“ ЕООД е контролиращо лице за всяка обработка на лични данни във връзка с вътрешноведомствения мониторинг на качеството на предлаганите от него стоки и услуги, както и за спазване на регулаторните изисквания при извършване на дейността му.
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя – физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран, а именно: име; фамилия: адрес; имейл; телефонен номер;
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
Принципи на обработката на данни
Обработката на Вашите лични данни представлява важна част от процеса на предоставянето им за нашите продукти и услуги и за целтаспазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, „Алмус Фарма“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
2. Цели и срок на обработването:
„Алмус Фарма“ ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел обработване на заявката на потребителя и извършване на съответната доставка в срок, необходим за осъществяването на тези дейности.
С цел извършване на всяка доставка на „Алмус Фарма“ ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на лицензирани куриерски фирми, а именно “SPEEDY”. В тези случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получава SMS известия или обаждания.
Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и закупуване на стока, между „Алмус Фарма“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
3. Срок на съхранение на личните Ви данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от времето, необходимо за обработването и изпълнението на Вашата поръчка..
„Алмус Фарма“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
4. Употреба на бисквитки (cookies)
Бисквитките, които използваме в нашите дигитални активи, са представени в тази политика съобразно категориите, в които попадат.
От една страна, използваме бисквитки, наречени “сесийни”, които имат “живот” само в рамките на една потребителска сесия. Също използваме “задържащи се бисквитки” с цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да Ви предложим оптимално потребителско изживяване и да Ви “разпознаваме”, като предлагаме на вниманието Ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново съдържание при завръщането Ви на нашия уебсайт.
Категории бисквитки:
Бисквитките се разделят на 4 основни номерирани групи:

[1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е възможно да ползвате поисканите от Вас услуги на информационното общество.
[2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират информация относно това как посетителите използват уебсайта, например кои страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да подобрят работата на уебсайта.
[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които правите, и да осигури подобрени, персонализирани спрямо Вашите характеристики и нужди, функционалности. Например, тези бисквитки могат да бъдат използвани за запемятаване на последния въведен от Вас продукт в кошницата при пазаруването Ви чрез електронния ни магазин. Ние ще анонимизираме информацията, която тези бисквитки събират и те не могат да проследяват навиците Ви на сърфиране из други уебсайтове.
[4] Таргетинг или подходяща реклама на продукти: Тези бисквитки се използват, за да можем да Ви показваме реклама, която максимално съответства на Вашите интереси и потребителско поведение.
Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима.
Управление на бисквитките:
Можете да използвате нашите продукти или услуги и без да се съгласявате с бисквитките, които се закачат за устройството Ви само с Ваше съгласие според описанието по-горе. По всяко време можете да оттеглите съгласието от панела за управление на бисквитките на нашия сайт. Можете да изтриете бисквитките си от твърдия диск на своето устройство по всяко време (file: “бисквитки”). Моля да имате предвид, че това може да Ви попречи да видите някои елементи на нашия сайт или да влоши посетителското Ви изживяване.
Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си.
5. Права на потребителя – субект на лични данни, както и начини за тяхното осъществяване:
Право на оттегляне на съгласие – ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта.
Право на достъп до информация – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изисква от „Алмус Фарма“ ЕООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на „Алмус Фарма“ ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
Право на коригиране – в случай че личните данни обработвани от страна на „Алмус Фарма“ ЕООД са неправилни всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да ги коригира или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта.
Право на изтриване или “да бъдеш забравен” – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска от „Алмус Фарма“ ЕООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на „Алмус Фарма“ ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
Право на ограничаване – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изиска от „Алмус Фарма“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на „Алмус Фарма“ ЕООД да провери точността на личните данни; когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; когато „Алмус Фарма“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; когато сте възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Алмус Фарма“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост на личните данни – в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска от „Алмус Фарма“ ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на „Алмус Фарма“ ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
Право на възражение – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Право на жалба – в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към „Алмус Фарма“ ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може да сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
6. Разкриване на лични данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД може да сподели Вашите лични данни:
с отделните звена в предприятието, при служебна обоснованост;
когато се изисква от закона, например във връзка с разследване от компетентни държавни органи, на съответното правно основание;
когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си, например, за да разследваме потенциални нарушения на нашите условия и да откриваме, предотвратяваме или разкриваме измами или други въпроси, свързани със сигурността
с нашите доставчици на продукти и услуги, които работят от наше име, като доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уеб сайт, изпращат съобщения, извършват анализи на данни;
с доставчици на аварийни услуги, като правоприлагащи органи или неотложно медицинска помощ).
„Алмус Фарма“ ЕООД, като администратор на Вашите лични данни, като общо правило, ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за това. Въпреки това, ако това е позволено от закона, можем да споделим личните Ви данни без Вашето съгласие, освен ако считаме, че Вашето съгласие е необходимо в конкретния случай или Вашето съгласие се изисква от закона, в следните случаи:
когато разкриването се вменява от закона;
когато разкриването е необходимо за целите на законния интерес, упражняван от „Алмус Фарма“ ЕООД (например, за да защитим нашите законни права и интереси, както е описано по-горе).