ОБЩИ УСЛОВИЯ
Продажбата на Лекарствени продукти от www.Pileje.bg е строго забранена за лица под 18 години!
Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на предоставяните от „Алмус фарма“ ЕООД информация и активности, публикувани на уебсайт „www.Pileje.bg“ и урежда отношенията между „Алмус фарма“ ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през САЙТА услуги и ресурси, вкл. при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.
При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
„Алмус фарма“ ЕООД (наричано още „ДРУЖЕСТВОТО и или ТЪРГОВЕЦЪТ“) предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.
Под „САЙТЪТ“ се разбира следния сайт – „www.Pileje.bg“ чрез който ТЪРГОВЕЦЪТ извършва услуги по предоставяне на актуална информация за продукти и рекламни материали.
Под „ПОТРЕБИТЕЛ“ се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата „www.Pileje.bg“ на своя компютър.
Под “ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” се разбира част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
Под „УСЛУГИ“ се разбира извършваната от ДРУЖЕСТВОТО дейност по предоставяне на актуална информация за ПРОДУКТИ и рекламни материали.

I.Общи условия:
Моля, прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ преди да използвате интернет страницaтa „www.Pileje.bg“.
Страницата (интернет-магазинът) е собственост на “Алмус Фарма“ ЕООД , дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 111 530 652, със седалище и адрес за контакти гр. Лом 3600, ул. „Пирин“ 15. ДРУЖЕСТВОТО упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.
„Алмус фарма“ ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.
„Алмус фарма“ ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.
САЙТЪТ предоставя възможност за покупка – бързо и удобно, на избрани от потребителя стоки, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в страната.
В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.
Доставчикът си запазва правото по всяко време да изменя, по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.
Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

II. Авторски права
Съдържанието в САЙТА – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики – e собственост на “Алмус Фарма” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици, и е защитено с авторски права. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на “Алмус Фарма” ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и другите действащи закони. Новините в този САЙТ са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на “Алмус Фарма” ЕООД е непозволено.

III. Стоки
САЙТЪТ предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн покупка на стоки, посочени в него.
Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.
Стоките притежават необходимите характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно тяхното предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.
Цената на стоките е посочена при представянето й и е с включени всички данъци и такси.
Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

IV. Ограничаване на отговорността
„Алмус Фарма“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на САЙТА и информацията, публикувана в него.
Информацията за продуктите е предоставена като листовка от производителите. „Алмус Фарма“ ЕООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.
Публикуваните в САЙТА материали имат информационен характер и не заместват консултациите с лекари за установяване на здравословното състояние, подходящо лечение и т.н. „Алмус Фарма“ ЕООД препоръчва на клиентите си консултация със лекари-специалисти и избягване на самолечение.
При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на САЙТА „Алмус Фарма“ ЕООД препоръчва консултация с личния лекар или фармацевт.
„Алмус Фарма“ ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация. „Алмус Фарма“ ЕООД не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

IV. Конфиденциалност и политика на защита на личните данни:
1. Принципи и видове на обработваните лични данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (“Регламент”). При обработването на лични данни „Алмус Фарма“ ЕООД спазва всички принципи, свързани с обработването съгласно чл.5, параграф 1 от Регламента, както и всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, както и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки. Освен това „Алмус Фарма“ ЕООД е контролиращо лице за всяка обработка на лични данни във връзка с вътрешноведомствения мониторинг на качеството на предлаганите от него стоки и услуги, както и за спазване на регулаторните изисквания при извършване на дейността му.
Под лични данни следва да се разбира всяка информация, която се отнася до потребителя – физическо лице и чрез която същият може да бъде идентифициран, а именно: име; фамилия: адрес; имейл; телефонен номер;
Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.
Принципи на обработката на данни
Обработката на Вашите лични данни представлява важна част от процеса на предоставянето им за нашите продукти и услуги и за целтаспазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
При обработването и съхранението на личните данни, „Алмус Фарма“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
2. Цели и срок на обработването:
„Алмус Фарма“ ЕООД обработва личните данни на физическите лица – потребители по предходната точка или част от тези данни единствено и само с цел обработване на заявката на потребителя и извършване на съответната доставка в срок, необходим за осъществяването на тези дейности.
С цел извършване на всяка доставка на „Алмус Фарма“ ЕООД си запазва правото да предава или трансферира гореописаните лични данни или част от тях на лицензирани куриерски фирми, а именно “SPEEDY”. В тези случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да получава SMS известия или обаждания.
Основание за обработка на личните Ви данни – с приемането на общите условия и закупуване на стока, между „Алмус Фарма“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
3. Срок на съхранение на личните Ви данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от времето, необходимо за обработването и изпълнението на Вашата поръчка..
„Алмус Фарма“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
4. Употреба на бисквитки (cookies)
Бисквитките, които използваме в нашите дигитални активи, са представени в тази политика съобразно категориите, в които попадат.
От една страна, използваме бисквитки, наречени “сесийни”, които имат “живот” само в рамките на една потребителска сесия. Също използваме “задържащи се бисквитки” с цел запазване на информация относно посетители, които достъпват една или повече от интернет страниците ни. Целта при ползване на бисквитките е да Ви предложим оптимално потребителско изживяване и да Ви “разпознаваме”, като предлагаме на вниманието Ви, доколкото е възможно, различни интернет страници и ново съдържание при завръщането Ви на нашия уебсайт.
Категории бисквитки:
Бисквитките се разделят на 4 основни номерирани групи:

[1] Абсолютно необходими: Без тези бисквитки не можете да разгледате пълноценно нашия уебсайт и да използвате неговите функционалности. Също, без тях не е възможно да ползвате поисканите от Вас услуги на информационното общество.
[2] Бисквитки, подобряващи работата на дигиталния актив: Тези бисквитки събират информация относно това как посетителите използват уебсайта, например кои страници достъпват най-често. Тези бисквитки не събират информация, която се отнася до конкретен посетител. Цялата информация, която бисквитките от тази група събират, е обобщена и по тази причина – анонимна. Тяхното единствено предназначение е да подобрят работата на уебсайта.
[3] Функционални: Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запамети изборите, които правите, и да осигури подобрени, персонализирани спрямо Вашите характеристики и нужди, функционалности. Например, тези бисквитки могат да бъдат използвани за запемятаване на последния въведен от Вас продукт в кошницата при пазаруването Ви чрез електронния ни магазин. Ние ще анонимизираме информацията, която тези бисквитки събират и те не могат да проследяват навиците Ви на сърфиране из други уебсайтове.
[4] Таргетинг или подходяща реклама на продукти: Тези бисквитки се използват, за да можем да Ви показваме реклама, която максимално съответства на Вашите интереси и потребителско поведение.
Вашето съгласие е необходимо условие за закачването на бисквитка, която не е абсолютно необходима.
Управление на бисквитките:
Можете да използвате нашите продукти или услуги и без да се съгласявате с бисквитките, които се закачат за устройството Ви само с Ваше съгласие според описанието по-горе. По всяко време можете да оттеглите съгласието от панела за управление на бисквитките на нашия сайт. Можете да изтриете бисквитките си от твърдия диск на своето устройство по всяко време (file: “бисквитки”). Моля да имате предвид, че това може да Ви попречи да видите някои елементи на нашия сайт или да влоши посетителското Ви изживяване.
Повечето уеб браузъри вече позволяват предварителен контрол на закачането на бисквитки от настройките си.
5. Права на потребителя – субект на лични данни, както и начини за тяхното осъществяване:
Право на оттегляне на съгласие – ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който е дал съгласие за обработване на неговите лични данни може по всяко време да го оттегли изцяло или по отношение на конкретна цел на обработване с действие занапред, без да сочи причини за това. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта.
Право на достъп до информация – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изисква от „Алмус Фарма“ ЕООД информация относно обработваните и съхраняваните лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, както и за целта на обработването. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на „Алмус Фарма“ ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
Право на коригиране – в случай че личните данни обработвани от страна на „Алмус Фарма“ ЕООД са неправилни всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да ги коригира или да поиска от дружеството да ги коригира. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта.
Право на изтриване или “да бъдеш забравен” – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поиска от „Алмус Фарма“ ЕООД при хипотезите на чл. 17, параграф 1 от Регламента изтриване на личните данни, които дружеството обработва. Изтриването може да бъде извършено по всяко време по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта. Това право изключва данните необходими за изпълнението от страна на „Алмус Фарма“ ЕООД на негово законово задължение, в това число и такива необходими за счетоводни цели.
Право на ограничаване – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изиска от „Алмус Фарма“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на „Алмус Фарма“ ЕООД да провери точността на личните данни; когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; когато „Алмус Фарма“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; когато сте възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Алмус Фарма“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост на личните данни – в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ поиска от „Алмус Фарма“ ЕООД прехвърляне или предаване на неговите лични данни на него или на друг администратор на лични данни и ако това е технически възможно, дружеството ще предаде или прехвърли тези лични данни на потребителя или друг администратор в структуриран широко използван и пригоден за автоматизирано четене формат. Това право се осъществява по реда на настоящата точка чрез искане в свободен текст, заявено лично от страна на субекта на лични данни или по начин позволяващ на „Алмус Фарма“ ЕООД да идентифицира недвусмислено и точно самоличността на заявителя.
Право на възражение – ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време и без да сочи причини да възрази срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Следва да се държи сметка, че при възражение срещу всички или някои процеси или цели на обработване може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно изпълнението на договорните взаимоотношения. Това право се осъществява по реда, предвиден в настоящата точка или чрез съответните технически възможности при ползването на сайта и потребителския акаунт.
Право на жалба – в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има оплаквания във връзка с обработването на лични данни може да се обърне към „Алмус Фарма“ ЕООД по реда, предвиден в настоящата точка с цел отстраняване на нередовностите. В случай, че потребителят счете, че негови законови права във връзка с обработването на лични данни са били нарушени може да сезира Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ на Република България.
6. Разкриване на лични данни:
„Алмус Фарма“ ЕООД може да сподели Вашите лични данни:
с отделните звена в предприятието, при служебна обоснованост;
когато се изисква от закона, например във връзка с разследване от компетентни държавни органи, на съответното правно основание;
когато добросъвестно смятаме, че разкриването е необходимо, за да защитим правата си, например, за да разследваме потенциални нарушения на нашите условия и да откриваме, предотвратяваме или разкриваме измами или други въпроси, свързани със сигурността
с нашите доставчици на продукти и услуги, които работят от наше име, като доставчици на безжични услуги, компании, които хостват или оперират нашия уеб сайт, изпращат съобщения, извършват анализи на данни;
с доставчици на аварийни услуги, като правоприлагащи органи или неотложно медицинска помощ).
„Алмус Фарма“ ЕООД, като администратор на Вашите лични данни, като общо правило, ще разкрие Вашите лични данни на трета страна, само ако е получила Вашето съгласие за това. Въпреки това, ако това е позволено от закона, можем да споделим личните Ви данни без Вашето съгласие, освен ако считаме, че Вашето съгласие е необходимо в конкретния случай или Вашето съгласие се изисква от закона, в следните случаи:
когато разкриването се вменява от закона;
когато разкриването е необходимо за целите на законния интерес, упражняван от „Алмус Фарма“ ЕООД (например, за да защитим нашите законни права и интереси, както е описано по-горе).

V. Условия за сключване на договор – поръчка
За да пазарувате от САЙТА не се нуждаете от регистрация.
Доставчикът е регистрирано лице по смисъла на Закона за защита на личните данни, което гарантира, че предоставените лични данни при сключване на договора няма да бъдат използвани за цели, различни от целта на предоставянето им.
За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в САЙТА стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва:
Да е попълнил вярно on-line форма, намираща се на САЙТА. При попълване на формата ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че потребителят предостави неверни, непълни или неточни данни доставчикът не носи отговорност за неточно изпълнение на доставката.
Преди извършване на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ може свободно да поправя въведената от него информация във формата за поръчка.

VI. Сключване и изпълнение на договора – поръчката
С натискането на бутон, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия” разположен на уебсайтa www.Pileje.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.
Поръчка на стока не може да бъде извършено, без предварително приемане на настоящите Общи условия, което се извършва по указания по-горе начин – чрез натискане на бутон „„Съгласен съм с Общите условия”.
Можете да поръчате избраните стоки, като ги добавите в количката и натиснете бутона “Поръчай”. На страницата за поръчката попълнете Вашите данни: Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес. Потвърдете начин на плащане.
При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.
След като попълните Вашите данни и потвърдите начин на плащане, изпратете поръчката. При направена от Вас поръчка в електронния магазин, ще получите телефонно обаждане на посочения от Вас номер за потвърждение на поръчката. С натискане на бутон, указващ изрично „ПОРЪЧВАНЕ”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

VII.Защита на потребителите
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да откаже поръчката си преди да бъде подготвена за доставка, чрез обаждане или електронно писмо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да провери съдържанието на поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от договора и да върне получената стока в срок до 14 дни, считано от деня на получаването й. Клиентът трябва да предостави стоката в търговски вид, заедно с касова бележка. Правото на отказ може да бъде упражнено от ПОТРЕБИТЕЛЯ спрямо нас чрез едностранно недвусмислено писмено волеизявление или чрез образец по Приложение № 6 към ЗЗП. Документът следва да бъде надлежно попълнен, подписан от страна на потребителя и сведен до нашето знание посредством изпращане на документа на адрес гр. Лом 3600, ул. „Пирин“ 15.
В случай, че се откажете от поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас във връзка със същата без неоправдано забавяне и във всички случаи, но не по-късно от 14 дни считано от датата на получаването на уведомлението за отказ, при условие, че в същия срок стоките са били изпратени от Вас и получени от нас. Можем да задържим плащането на сумите на потребителя при отказ от сделката, единствено и само докато не получим стоките или докато не представите надлежно доказателство, че стоките са били изпратени обратно до нас, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.Вие трябва да поемете преките транспортни разходи по връщане на стоките до следния наш адрес: гр. Лом 3600, ул. „Пирин“ 15. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.
Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.
Правото на клиентите на “www.Pileje.bg“ да връщат закупени Online продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. По отношение на лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на същия закон, а именно: Разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.
Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.
Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.
Формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Надзорни органи:
Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни
Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,
Телефон: 02 / 940 20 46
Факс: 02 / 940 36 40
Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe
Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,
Телефон: 02 / 980 25 24
Факс: 02 / 988 42 18
Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa
Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18
Телефон: 02 / 935 61 13
Факс: 02 / 980 73 15
Уeб caйт: www.cpc.bg

VIII. Условия за доставка, цени и начин на плащане:
8.1.ДРУЖЕСТВОТО използва куриерска фирма SPEEDY за доставка на всички пратки в страната.

  • Доставка до адрес на клиента – 6.59 лв
  • Доставка до офис на SPEEDY – 2.99 лв

Цените са крайни, с всички приложени данъци и такси

Доставката е БЕЗПЛАТНА за сума над 20.00 лв.
Доставки до адрес за страната:
* продукти, поръчани до 16:00ч. в работни дни се обработват на същия работен ден;
* продукти, поръчани след 16:00ч. в работни дни се обработват на следващия работен ден;
* продукти, поръчани в събота, неделя и в дни на национални празници се обработват на следващия работен ден;
Поръчките се доставят според графика на куриерска фирма SPEEDY.
Доставки до офиси на SPEEDY:
При заявяване на поръчка „до поискване“от офис на SPEEDY, клиентът разполага със срок от 2 работни дни от датата на доставка, в които до приеме своята поръчка.
След изтичането на срока, поръчката се анулира и се връща обратно на склад на Алмус Фарма.
За да се избегнат неволни грешки, всяка поръчка се потвърждава от наш служител по телефона за контакт, предоставен от клиента.
8.2.Цени и начин на плащане:
Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти. Цена на доставка (посочена самостоятелно) се включва, ако общата сума на поръчаните продукти е по-малка от 20,00 лв.
Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Начинът на плащане, който се приема е наложен платеж – заплащането на поръчката се извършва на куриера, при доставката.