За PiLeJe

В продължение на 30 години групата PiLeJe произвежда и разпространява здравни решения, насочени към устойчиво подобряване на качеството и продължителността на живота в добро здраве на пациентите с функционални нарушения, рискови фактори или хронични заболявания. Решенията, разработени от групата PiLeJe, се предписват от здравните специалисти в допълнение към лекарствата въз основа на индивидуални съвети.

Като индустриална група с PiLeJe Industrie, PiLeJe проектира и разработва съставки (пробиотици или растения) и специфични продукти, базирани на растения, пробиотици или микроелементи. Те са разработени на базата на публикувани изследвания.

В момента PiLeJe Laboratoire има пет дъщерни дружества в Испания, Бенелюкс, Италия, Швейцария и Швеция и присъства в 35 чужди държави чрез своите брандове или заводи.

МЕТОДЪТ PiLeJe
Персоналният съвет и прескрибция на продукт, адаптирани към всеки конкретен пациент е визията на PiLeJe. Този принцип PiLeJe прилага и в партньорствата си в чужбина. Няма смисъл да се продава продукт, ако той не се използва разумно. А единственият начин да се развие правилната му употреба е да се осигурят на здравните специалисти средствата за най-добрите съвети. За да се случи това, споделянето на знания, предаването на научна култура, осигуряването на обучение са от съществено значение. PiLeJe се представя на чуждестранния пазар като партньор и част от общество, работещо в прогресираща синергия.

КАЧЕСТВО от PiLeJe

PiLeJe разработва и произвежда своите продукти. Те съдържат компоненти, съставки или суровини предимно от естествен произход. За да се контролира безопасността на дозите и стабилността на продуктите, контролът на качеството се въвежда на всеки етап от развитието и по време на жизнения цикъл на продукта.
“Подходът за качество” има една основна цел: да гарантира на потребителите качеството и безопасността на продуктите, които те използват. Тези критерии се поддържат чрез прилагането на взискателни и възпроизводими системи.
Днес групата PiLeJe притежава няколко сертификата.

Сертификати за стандарт:

ISO 13485 е сертификат, който се прилага за медицински изделия. Той взема под внимание контрола върху процеса на разработване на продукта преди да бъде пуснат на пазара и след това.

SO 22000 е международен стандарт, който се прилага за заинтересованите страни от агро-хранителната промишленост на всички етапи на индустрията. Той позволява да се хармонизират изискванията за безопасност на храните, да се идентифицират и контролират опасностите, които могат да ги застрашат, за да се гарантират безопасни продукти за крайния клиент. Този стандарт предполага, че всички компоненти на системата се оценяват регулярно с цел непрекъснато подобряване: суровини, околна среда, производствени процеси, умения на персонала, доставчици и т.н.

Контролът върху качеството се осъществява от независими сертифициращи органи и екип за вътрешен одит.

CFR 21/111 GMP Food FDA е стандарт за хранителни добавки, които се предлагат на пазара в САЩ. Получаването му позволява достъп до всички чужди пазари, които го изискват (САЩ, Кувейт …). Този стандарт се прилага от PiLeJe Industrie и редовно се одитира.
Самоконтрол:
Получаването на сертификат за стандарт изисква определено ниво на качество и безопасност при реализацията на даден продукт, но не уточнява естеството и броя на проверките, които трябва да бъдат извършени, за да бъде постигнато това ниво. Те са обект на решение на самата компания. Така PiLeJe дефинира четири нива на качествени ограничения в развитието на своите продукти:

-Спазване на основното съставно съдържание на всеки продукт, получен от доставчици;

-Микробиологичен анализ, за да се гарантира безопасността на продукта;

-Съответствие с действащите разпоредби относно замърсителите (тежки метали, пестициди и др.) чрез проверка на съдържанието;

-Контрол на органолептичните свойства на продуктите (форма, текстура, цвят, аромат, мирис …) и тяхната стабилност във времето.

В този контекст от производителите се изисква да предоставят информация за наличието или отсъствието на алергени в продукта и да потвърдят отсъствието на потенциално вредни вещества (ГМО, пестициди …).

КОНТРОЛ НА ВСЯКА СЪСТАВКА
Растителни екстракти, хранителни вещества, пробиотични щамове … Повечето от компонентите, използвани от PiLeJe за формулиране на продуктите му имат природен произход. Чувствителни, крехки, специфични, тези елементи изискват драстични процедури за безопасност, за да се гарантират техните свойства. Растенията, например, са съставени от различни молекули, способни да действат синергично, което увеличава тяхната ефективност. Но всяка част от едно и също растение може да има различни действия и техният географски произход също може да повлияе на естеството на неговите ефекти.
Пробиотиците са не по-малко трудни за разработване и приложение. Светлината, влажността и температурата влияят върху тяхната жизнеспособност. Активирани от топлината, бактериите трябва да се хранят, за да останат живи. За да бъдат съхранени в достатъчно количество към момента на консумацията им (необходимо условие за техния ефект) е необходимо да се осигури оптимална консервация.
Всички тези особености изискват установяването на процедури, които могат да гарантират безупречно качество и пълна ефективност на крайния продукт. Всяка съставка, използвана от PiLeJe, се проследява от момента на производство до момента на консумация, както и по време на всеки етап от този цикъл. Този контрол гарантира съответствие с изискванията на съответните стандарти и регламенти.

Официален сайт на PiLeJe